Avtalsvillkor Plats.se

2013-03-24 v. 1.02

Avtalsvillkor för webbhotellstjänst

§ 1 Allmänt

1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Kund och Plats 1.0 AB, orgnr 556820-8085 (nedan kallat Plats.se), med avseende för webbhotellstjänst (nedan kallat Tjänsten).

1.2 Kund kan vara en myndig fysisk person eller en juridisk person. Kund får inte upplåta eller överlåta delar av Tjänsten till någon annan utan Plats.se medgivande. Kund har rätt att delegera drift och uppdateringar av webbsidor m.m. till annan fysisk eller juridisk person, men detta begränsar inte Kundens ansvar enligt detta avtal.

§ 2 Tjänsten

2.1 Innehållet i tjänsten specificeras i separat orderbekräftelse/faktura.

2.2 Plats.se tillhandahåller fri support för Tjänsten under abonnemangsperioden via e-post och information på Plats.se:s hemsida.

§ 3 Avtalstid

3.1 Avtal anses träffat när bekräftelse utfärdas av Plats.se. Avtalet löper den tid som betalning erläggs för Tjänsten om ej annat är överenskommet och framgår av orderbekräftelse.

§ 4 Ångerrätt / Uppsägning

4.1 Kund får kostnadsfri provperiod i 14 dagar. Provperiod gäller endast en gång per Kund. Kund äger under provperioden rätt att använda Tjänsten fullt ut. Kund har full ångerrätt och kan när som helst avsluta sin Tjänst inom denna provperiod. Kund kan ångra sin Tjänst skriftligen via e-post.

4.2 Om Kund ej säger upp avtalet innan provperiodens utgång anses Tjänsten löpa vidare enligt § 3.1.

4.3 Tjänsten upphör genom uppsägning. En uppsägning skall vara Plats.se tillhanda senast samma dag som innevarande abonnemangsperiod löper ut. Om uppsägning inte inkommer inom denna tid löper abonnemanget vidare i likhet med föregående abonnemangsperiods längd. Uppsägning görs skriftligen via e-post eller brev. Vid uppsägning av Tjänst skall kundnummer uppges.

4.4 Plats.se har rätt att säga upp Tjänsten med omgående verkan om Kund har brutit mot någon av punkterna i detta avtal.

4.5 I samband med att uppsägningen träder i kraft så raderas Kundens data från all lagringsmedia i servern.

4.6 Plats.se tillämpar ingen bindningstid.

§ 5 Avgifter

5.1 Avgifter för Tjänsten utgår i form av förskottsbetalning mot faktura via Bankgiro enligt den period som Kund väljer i samband med beställning. Faktura skickas till Kund via e-post och/eller brev. Betalning skall ske senast 14 dagar efter fakturadatum.

5.2 Plats.se har rätt att stänga av Tjänsten om Kund ej betalar i rätt tid eller erlagt full betalning, förutsatt att minst en skriftlig betalningspåminnelse eller varning har skickats ut till Kund. Betalningspåminnelse skickas ut via e-post. Om betalning ej erlagts efter påminnelse avslutas Tjänsten. Kundens data raderas 30 dagar efter att Tjänsten är avslutad.

5.3 Återaktivering av Tjänst kan ske inom 30 dagar innan radering av data.

5.4 Invändningar mot faktura skall göras skriftligen inom 10 dagar från det att Kund mottagit fakturan.

5.5 Avgiftsändring kan endast träda i kraft vid nästa avtalsperiod och skall meddelas Kund minst 30 dagar innan ny avtalsperiod inträder. Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg. Vid avgiftshöjning har Kund rätt att säga upp avtalet inom 7 dagar från det att avgiftshöjningen meddelats.

5.6 Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Sedvanlig kreditprövning görs i samband med att fakturan skapas, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig. Samtliga fakturor är av Plats 1.0 AB överlåtna till Svea Ekonomi AB. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag, f.n. 60 kr, samt dröjsmålsränta med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.
Sveas allmänna villkor för kontokredit

§ 6 Kundens ansvar

6.1 Kund förbinder sig att följa svensk och internationell lag.

6.2 Kund ansvarar för att den information som läggs in och administreras under webbhotellskontot.

6.3 Kund ansvarar för säker hantering av användarnamn och lösenord.

6.4 Kund ansvarar för egen back-up av data som placeras på Plats.se:s servrar.

6.5 Webbhotellet är avsett endast för hemsidesbruk. Kund ansvarar för att skyndsamt agera om Plats.se uppmanar Kund att ta bort information i webbhotellet som inte är acceptabel.

6.6 Kund förbinder sig att inte tillhandahålla olagligt, stötande, förolämpande eller på annat sätt olämpligt innehåll på hemsidor i webbhotellstjänsten.

6.7 Kund förbinder sig att inte sprida datavirus eller någon annan form av skadlig kod.

6.8 Kund ansvarar för att de domäner som administreras under webbhotellskontot tillhör Kund.

6.9 Kund skall alltid ha korrekt, uppdaterad kontaktinformation registrerad hos Plats.se. Plats.se ansvarar inte för problem och skador som uppstår på grund av att kontaktinformationen är felaktig, eller att Kund inte omgående tar del av Plats.se:s meddelanden.

§ 7 Plats.se:s ansvar

7.1 Plats.se garanterar att fullgöra sina åtagande enligt gällande lagar och förordningar.

7.2 Plats.se utövar ingen kontroll över information som hanteras av Kund inom Webbhotellet och Plats.se är således inte ansvarigt för verksamheten på enskilda hemsidor eller innehållet där, eller direkta eller indirekta skador som uppkommer till följd av agerande från Kund.

7.3 Plats.se har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i Tjänsten om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl, eller på grund av lag, myndighetsbeslut eller beslut fattade av behörig organisation.

7.4 Plats.se ansvarar för fel i Abonnemanget som består i att det inte uppfyller avtalad specifikation. Som fel anses inte obetydliga avvikelser och inte heller inskränkningar i tillgänglighet som Plats.se har rätt att göra enligt dessa villkor.

7.5 Plats.se:s skadeståndsskyldighet är begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt värde motsvarande högst avgiften för Tjänsten under gällande avtalsperiod. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet, eller indirekt skada, såsom minskad produktion eller omsättning för Kund eller tredje part. Plats.se svarar inte för Kundens eventuella ersättningsskyldighet mot tredje part.

7.6 Plats.se tillhandahåller system för back-up för återskapning av data i händelse av haveri. Plats.se ansvarar inte för dataförlust i händelse av haveri.

7.7 Plats.se ansvarar inte för dataförlust, eller annan skada som uppstått till följd av virus eller obehörigt intrång eller obehörig påverkan av Plats.se:s servrar.

7.8 Plats.se har rätt att kontrollera information som hanteras inom Kundens webbhotellskonto i samband med felsökning eller om det föreligger misstankar om brott mot dessa villkor. Plats.se har även rätt att med omedelbar verkan ta bort eller flytta Kundens data från webbhotellet om denna information orsakar skada för Plats.se:s kunder, servrar eller nätverk.

7.9 Plats.se har rätt att säga upp Tjänsten om Kund bryter mot de villkor som gäller enligt detta avtal.

§ 8 Övrigt

8.1 Genom att Kund accepterar avtalsvillkoren godtar Kund att motta information och nyheter från Plats.se via e-post och vanligt post.

8.2 Plats.se hanterar all information om kunder som konfidentiell information för att värna om Kundens integritet. Dock kan Plats.se via domstolsföreläggande eller uppmaning från polis åläggas att lämna ut uppgifter om Kund. Plats.se kan ej hållas ansvarig för kunduppgifter om uttrycklig önskan gällande dessa ej har påkallats från Kund.

8.3 Det skall av webbsidorna klart framgå vilken fysisk eller juridisk person som ansvarar för sidornas publicering.

8.4 Plats.se använder registraren AB Name ISP som domänleverantör. Vid domännamnsbeställningar gäller även registrarens villkor http://www.nameisp.com/pdf/allmannavillkor.pdf

§ 9 Force majeure

9.1 Plats.se är befriade från påföljd om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som part rimligen inte kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständigheter skall bl.a. arbetskonflikt, krig, blixtnedslag, eldsvåda, extrema väderförhållanden, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, brist på transporter, energi eller annan liknande omständighet

§ 10 Tvist

10.1 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av svensk domstol enligt svensk lag. I de fall tvisten går så långt som till rättslig förhandling skall dessa avgöras i Göteborgs Tingsrätt.

§ 11 Avtalsändringar

11.1 Plats.se har rätt att vidta ändringar av dessa villkor med ikraftträdande 30 dagar efter att Kund meddelats. Plats.se äger rätten att meddela nya villkor via Kundens angivna e-post. Kund har alltid rätt att säga upp avtalet till upphörande vid villkorsändringens ikraftträdande.